Informace k průběhu návštěv od 25.5.2020

Od pondělí 25. 5. 2020 budou v DS Napajedla opět povoleny návštěvy. Režim návštěv však bude upraven následujícími podmínkami:

 1. Návštěvy v organizaci mohou probíhat v dopoledních hodinách denně, v čase od 9:00 h do 11:00 h a v odpoledních hodinách v pondělí, středu, pátek a sobotu od 14:00 h do 16:00 h.
 2. Délka návštěvy bude omezena maximálně na 30 minut. Čas návštěvy vždy stanovuje organizace.
 3. Organizace musí zajistit, aby se v budově pohybovalo pouze omezené množství osob, proto bude třeba, aby se každý zájemce o návštěvu telefonicky objednal u sociální pracovnice Bc. Mlýnkové, na tel.: 739 431 422.
 4. Neohlášené návštěvy nebudou do zařízení vpuštěny.
 5. Ve stejném čase je u jednoho klienta povolena přítomnost nejvýše 2 osob.
 6. Před vstupem do budovy vyplní každá příchozí osoba čestné prohlášení o bezinfekčnosti, kde mj. sdělí a podpisem zaručí, zda nemá symptomy onemocnění COVID-19, zda nebyla v kontaktu s osobou s touto nákazou apod. Za nezletilé osoby nebo osoby s omezením svéprávnosti vyplní dotazník jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 7. Každé příchozí osobě bude před vstupem do budovy změřena teplota, pokud bude vyšší než 37,0 °C, nebude osoba do budovy vpuštěna.
 8. Pokud bude příchozí osoba vykazovat jakékoliv symptomy onemocnění COVID-19 (kašel, dušnost, nevolnost…), nebude do budovy vpuštěna.
 9. Před samotným vstupem si příchozí osoba musí vydezinfikovat řádně ruce. Stejně tak si je vydezinfikuje při odchodu z budovy.
 10. Každá osoba, která vstoupí do budovy, musí mít po celou dobu návštěvy chráněna ústa a nos rouškou, poskytnutou organizací. Při odchodu z budovy ji odloží do připravené nádoby u vrátnice.
 11. Návštěvy nebudou umožněny na pokojích klientů, nýbrž ve vyčleněných společných prostorách (společenské místnosti, jídelna) nebo venku na zahradě.
 12. Návštěva se bude řídit pokyny zaměstnanců, klient bude návštěvu očekávat na dohodnutém místě.
 13. Jakýkoliv kontakt mezi klientem a návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.
 14. Návštěvy musí dodržovat odstup min. 2 metry od ostatních osob, vyjma rodinných příslušníků. Kontakt mezi klientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se na co nejkratší dobu.
 15. Klienti po celou dobu setkání s návštěvou používají roušku k zakrytí nosu a úst.
 16. Klienti ani návštěvy nemohou po dobu návštěvy nic jíst ani pít.
 17. Návštěvy nemohou klientům přinášet žádné předměty (vč. potravin, květin či dárků).
 18. Pokud bude u klienta shledána teplota vyšší než 37,0 °C nebo jiný náhlý zdravotní problém, bude plánovaná návštěva zrušena.
 19. Organizace je povinna po každé návštěvě vydesinfikovat prostředkem s virucidním účinkem všechny plochy, kterých se dotýkají ruce návštěv a také danou místnost vyvětrat.
 20. Pro pohyb po domově mezi patry budou návštěvy využívat výhradně „starý“ výtah, naproti vrátnice.
 21. Návštěvy se nebudou zbytečně dotýkat předmětů a ploch.
 22. U klientů, kteří jsou v karanténě (suspektní klienti, apod) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).

Navštěvující osoba může být vpuštěna do budovy pouze při splnění a dodržování uvedených podmínek. Při jejich porušení bude návštěva ukončena a příští návštěva nebude dané osobě umožněna do doby skončení mimořádných opatření.

Všechna tato opatření jsou i pro nás zatěžující, ale jsou nutná pro maximální prevenci výskytu onemocnění COVID-19 v organizaci, a tedy ochraně zdraví klientů. I s přihlédnutím k nedávným problémům s rozšířením nákazy v Napajedlích. Předpokládáme, že by platila přibližně 14 dní, pokud se epidemiologická situace zásadně nezmění. Poté bychom rádi některé podmínky zjednodušili.

V Napajedlích, dne 21. 5. 2020, Bc. David Libiger, ředitel organizace