Návštěvní řád

Návštěvy jsou nedílnou součástí života v Domově pro seniory v Napajedlích. Jsou velmi důležitým a přínosným momentem pro klienty. Tento Návštěvní řád, platný od 1. května 2018, upravuje povinnosti všech osob, které přicházejí do domova.

1. Návštěvy jsou povinny do Knihy návštěv zapsat datum a čas příchodu, své jméno, jméno navštívené osoby a čas odchodu.

2. Návštěvy mohou být uskutečněny pouze v prostorách k tomu vyhrazených, tj. pokoj klienta, lavičky na chodbách, společenská místnost, reminiscenční místnost, jídelna, venkovní prostory domova.

3. Do provozních prostor domova není návštěvám vstup povolen.

4. Návštěvy nesmějí vynášet z areálu majetek patřící domovu, ani jinak zasahovat do vybavení.

5. Návštěvní hodiny nejsou omezeny. V době nočního klidu od 22:00 do 6:00 h je však třeba o přítomnosti v domově informovat službukonající zaměstnance a nerušit noční klid klientů.

6. Návštěvy nesmějí vstupovat na pokoj bez zaklepání a svolení klientů.

7. Návštěvám trpícím infekčním onemocněním je vstup přísně zakázán.

8. Ředitel domova může z hygienicko-epidemiologických důvodů vyhlásit úplný zákaz návštěv

9. Návštěvám není povoleno přinášet zdravotně závadné a nebezpečné věci, omamné látky a nepřiměřené množství rychle se kazících potravin.

10. Není povolen vstup do domova se zvířaty, případně výjimečně – po schválení ředitelem domova.

11. Návštěvám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, omamných látek, nebo svým jednáním či vzhledem vzbuzují nedůvěru, jsou vrátní oprávněni zakázat vstup.

12. Ve vnitřních prostorách domova, i na požárním únikovém schodišti je zakázáno kouření.

13. Domov neposkytuje návštěvám stravu ani nocleh.

14. Pokud návštěvy narušují pořádek a klid v domově, případně pohodu klientů nebo znehodnocují majetek organizace, má personál právo návštěvu ukončit.

15. V mimořádných, havarijních nebo nouzových situacích, jsou návštěvy povinny uposlechnout pokynů personálu, či respektovat rozhodnutí vydaná ředitelem organizace.

16. Všechny návštěvy jsou povinny respektovat soukromí klientů.

17. Při porušení Návštěvního řádu provedou zaměstnanci zápis a informují ředitele organizace.