Cíle a poslání

Poslání

Naším posláním je v příjemném prostředí menšího sociálního zařízení poskytnout člověku pomoc tam, kde ji skutečně potřebuje a podporovat jej ve vlastní soběstačnosti.

Naším cílem je vytvářet klientům prostředí, ve kterém se mohou cítit dobře.

Principy služeb

 • individuální přístup ke klientovi: zohlednění jeho osobnosti, způsobu komunikace, zájmu a schopnosti porozumět verbálnímu a písemnému projevu, jeho přání a potřeb, psychického a zdravotního stavu
 • podpora klientů v potřebných oblastech s důrazem na maximální míru samostatnosti a informovaného rozhodování, respekt k jeho potřebám a právům
 • partnerský pohled na klienta: jednání s klientem o jemu vyhovujícím způsobu poskytování podpory a péče, odmítání zneužívání pozice moci ze strany pracovníků
 • zachovávání a podpora důstojnosti klienta proškolováním pracovníků v dovednosti vnímat během poskytování služby situace, které důstojnost klienta ohrožují a zajímat se o jejich řešení  vhodnějším způsobem

V Napajedlích, dne 20. 2. 2017

Schválil a přijal: Bc. David Libiger, ředitel organizace

Cílová skupina

Domov pro seniory Napajedla poskytuje své služby osobám starším 58 let, kteří v domácím prostředí svou situaci nemohou dlouhodobě zvládat ani za pomoci svých blízkých a terénních sociálních služeb.

Domov pro seniory Napajedla může dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zmíněným prováděcím předpisem je vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36:

„Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.“

Z uvedených důvodů nemůže být do našeho zařízení přijat například člověk se závislostí, člověk s potřebou komunikace znakovou řečí, nevidomý, či s mentálním postižením.

Nelze přijmout člověka vyjadřujícího nesouhlas s nástupem (i když rodina na něm trvá).

V Napajedlích, dne 20. 2. 2017

Schválil a přijal: Bc. David Libiger, ředitel organizace

Cíle DS Napajedla v roce 2016

 • Rozvoj dobrovolnictví
  Máme zájem přijmout mezi sebe další dobrovolníky, kteří nám pomohou přinést radost a prospěch našim klientům.
 • Efektivní využívání programu Cygnus 2
  Proškolením pracovníků a zaváděním nových postupů chceme zlepšit a urychlit zpracovávání písemných záznamů.
 • Získávání mimorozpočtových finančních zdrojů
  Naší snahou je jednáními se starosty obcí, firmami, různými institucemi a rodinami klientů získat zdroje, které by nám pomohly zkvalitnit život klientů.
 • Úprava komunikace – nájezdu pro zásobování
  Úprava povrchu nájezdu ztlumí hluk provázející příjezdy a vykládání zboží z vozů dodavatelských firem a zároveň zvýší komfort a bezpečnost při příjezdu či přicházení klientů k sanitním vozům.
 • Realizace stavby výtahu
  Dosud sloužící jediný výtah pro přepravu osob vyžaduje časté opravy, je nutná jeho brzká generální rekonstrukce. Nejen z toho důvodu je nutná přístavba druhého výtahu. Nový výtah také zkrátí čekání klientů při dopravě mezi patry a zvýší jejich bezpečnost v případě evakuace.
  Organizace proto zpracovala investiční záměr, zajistila finanční prostředky a vyřídila potřebné dokumenty tak, aby výstavba druhého výtahu mohla proběhnout v roce 2016.
 • Vymalování vnitřních prostor domova
  Již je nutné vymalování všech vnitřních prostor domova. Je plánováno po dokončení přístavby výtahu, pravděpodobně až začátkem roku 2017.
 • Pořízení dvou vyvýšených záhonů
  V rámci aktivizace se chceme poskytnout možnost pěstovat květiny a bylinky těm klientům, kterým tato péče dělá radost a vede je k samostatnosti a k sebeúctě.
 • Připomenutí 20. výročí Domova pro seniory Napajedla
  Důstojným způsobem chceme připomenout vznik a vývoj organizace, termín však bude záležet na dokončení stavby výtahu a vymalování prostor domova.
 • Oprava vnitřního rozhlasu domova
  Rádi bychom dopřáli našim klientům příjemný a spolehlivý poslech hudby i mluveného slova.
 • Vybavení lůžek imobilních klientů evakuačními podložkami
  Dle finančních možností bychom rádi zakoupili evakuační podložky pro zvýšení bezpečnosti klientů.
 • Vybavení chodeb a nouzového schodiště čidly pro hlášení pohybu
  Čidla zajistí včasné ohlášení pohybu osob v daném místě a tak zvýší bezpečnost klientů.
 • Vybavení pokojů 4. patra čidly pro hlášení kouře
  Čidla zajistí včasné ohlášení požáru, čímž se zvýší bezpečnost klientů.
 • Výměna kuchyňské linky ve 3. patře
  Naším cílem je důstojné a funkční prostředí a podmínky pro práci s klienty (a pro klienty).
 • Výměna dveří v kuchyni (2ks)
  Také naši pracovníci si zaslouží příjemné prostředí.

Střednědobé cíle (2017 – 2018)

 • zajistit výměnu stávajících protipožárních uzávěrů (dveří) na chodbách za automatické vyhovující protipožárním předpisům
 • přizpůsobení pokojů ve 2. patře potřebám klientů (výměna za širší zárubně a dveře umožňující vyvezení klienta z pokoje v lůžku)
 • výměna kotlů v kotelně domova
 • výměna kompletního osvětlení všech prostor domova
 • pořízení nové myčky nádobí do kuchyně
 • výměna či revitalizace signalizačního systému
 • nové čalounění původních sedacích souprav ve společenských místnostech

Dlouhodobé cíle

 • fasáda budovy
 • oprava stávajícího výtahu
 • přístavba skladovacích prostor u nového výtahu

Zpracovala: Bc. Simona Mlýnková s pracovním týmem

Schválil a přijal: Bc. David Libiger, ředitel organizace