Popis služby

Popis realizace poskytování sociální služby

Poskytovatel: Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace

Druh služby: domov pro seniory

Forma služby: pobytová

Název zařízení: Domov pro seniory Napajedla, příspěvkoví organizace

Místo poskytování: Husova 1165; 763 61 Napajedla

Ve městě Napajedla žije téměř 8.000 obyvatel a domov pro seniory je zde jediný, proto je možnost využití našich služeb v rodném městě či kraji pro seniory velmi důležitá. Lidé tak zůstávají v dobře známém prostředí, mezi svými blízkými a mohou mít dobrý kontakt s rodinou. V regionu je zájem občanů o umístnění do domova pro seniory značný. Usilují o něj především lidé, kteří z různých důvodů již nemohou žít sami či u své rodiny a potřebují ke svému životu pomoc jiné fyzické osoby. Často jde o situaci, kdy péče ze strany rodiny a terénních sociálních služeb je dlouhodobě neúnosná či nedostačující, se zvyšujícím se rizikem nehody či jiných komplikací.

Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace vznikl přestavbou objektu svobodárny ČKD Slavie Napajedla. Objekt prošel kompletní rekonstrukcí, bylo přistavěno jedno poschodí. Zahájení provozu proběhlo v roce 1996. Od zahájení provozu do konce roku 2009 měl domov kapacitu 67 lůžek. Od 1. 1. 2010 je z důvodu většího soukromí a pohodlí pro klienty kapacita snížena na 63 lůžek. Senioři v domově bydlí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích s příslušenstvím. Na každém poschodí je kuchyňka, koupelna, společenská místnost s televizí a knihovnou. V domově je i rehabilitační pracovna, společná jídelna a kuřárna. Vybavení domova moderní technikou, přístroji a pomůckami je na vysoké úrovni.

foto_cviceni

Zařízení poskytuje celoroční nepřetržitou péči o ubytované klienty, včetně zajištění celodenního stravování, úklidu, praní prádla, drobných oprav, zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče. Nabízí a poskytuje pomoc v rozsahu odpovídajícímu potřebám klienta vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti spolupráce s rodinou. Vytváří podmínky pro udržení nebo zlepšení soběstačnosti v základních životních dovednostech a při uspokojování psychosociálních potřeb. V současné době poskytuje klientům péči 42,5 zaměstnanců.

Kontakt s klientem (a většinou i s jeho rodinou) je navazován již před jeho přijetím do domova, a to obvykle formou návštěvy v jeho přirozeném prostředí. Následně je kladen důraz na adaptaci seniora v novém prostředí, sledují se jeho zájmy, koníčky, podle jeho možností a schopností mu nabízíme volnočasové činnosti v domově.

Seniorům v domově je poskytována kvalifikovaná nepřetržitá ošetřovatelská péče, a to jak základní (uspokojování základních potřeb člověka, péče o osobní hygienu klienta a jeho prostředí, péče o stravování, vyprazdňování, péče o polohu a lůžko klienta, péče o dobrou psychickou pohodu, pocit bezpečí, jistoty a sociálního kontaktu, komunikace s klientem, rehabilitace), tak speciální (příprava, podávání a sledování účinku léků všech forem).

Minimálně jednou týdně přichází do domova praktický lékař, podle potřeby i častěji. Dle aktuální potřeby jsou voláni do domova i lékaři specialisté.

Cílem sociální péče je maximální podpora klienta vedoucí k jeho soběstačnosti, udržení jeho schopností a zájmu pokračovat v aktivitách a zvyklostech z předchozího života (např. jsou v domově od počátku neomezené návštěvní hodiny, aby nic nebránilo kontaktu klienta s rodinou). Pokud však senior tohoto přístupu již není sám schopen, je mu pomáháno se zvládáním běžných úkonů, přičemž je dbáno na zachování jeho lidské důstojnosti. Organizace klade velký důraz na individuální přístup a respektování osobních práv a rozhodnutí klienta. Klientům je také poskytováno sociální poradenství.

Organizace dle potřeby poskytuje:

 • doprovod seniorům na zdravotní vyšetření mimo domov,
 • doprovod seniorům na nákupy,
 • drobné nákupy klientům,
 • externě kadeřnické i pedikérské služby,
 • pomůcky pro péči o klienta (převazový materiál, pomůcky pro inkontinenci, léky všech forem, očkování, brýle, zubní náhrady, hole, ortézy, sluchadla, chodítka, vozíky, matrace, kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, apod.),
 • pomoc při vyřizování lázeňských nebo ozdravných pobytů klientů domova,
 • (pomoc při) vyřizování záležitostí na úřadech.

Hlavní aktivizační činnosti

 • individuální rehabilitace na základě zdravotního stavu a individuálního plánování,
 • skupinová rehabilitace – denně probíhá hodinový program, který střídavě obsahuje tyto aktivity: cvičení krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé paměti, jógu prstů, cvičení koncentrace, kondiční cvičení dle možností zúčastněných, cvičení s hůlkami, cvičení s malými i většími míčky, s činkami, nácvik jemné motoriky, ale i společné zpívání písní či diskusi o nových událostech, zprávách, jídelníčku, sportovních aktualitách, zdravotní okénko, apod.
 • ergoterapie: práce s papírem, barvami na sklo, keramikou,
 • muzikoterapie: tance na židlích, výběr aktivit podle složení skupiny klientů,
 • sportovní vyžití: kuželky, šipky, házení míčků na cíl, atd.

Další aktivity

 • účast seniorů v soutěžích, výlety do okolí, procházky do nejbližšího okolí s imobilními klienty, posezení v cukrárně, hospůdce,
 • konání bohoslužeb v domově,
 • společenská posezení, vystoupení dětí v domově, oslavy jubileí, úprava domova a okolí,
 • umožnění návštěvy dřívějšího domova seniora,
 • umožnění návštěvy míst posledního odpočinku příbuzných či přátel seniora,
 • organizace nabízí poradenskou pomoc pozůstalým.

Jako službu pro veřejnost organizace nabízí mj.:

 • umožnění dobrovolnické činnosti v domově.

V Napajedlích, dne 16. září 2013

Bc. David Libiger, ředitel